Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVandplaner 2010-2015

Vandplaner 2010-2015

Feddet 2012, foto: Anette Munck
Danmarks første vandplaner trådte i kraft den 30. oktober 2014.

Statens vandplaner

De statslige vandplaner er planer for, hvordan bl.a. kommunerne skal forbedre vandmiljøet. Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde handleplaner for vandplanernes indsatser til forbedring af vandmiljøet. Handleplaner skal i henhold til miljømålsloven vedtages senest 1 år efter vandplanernes offentliggørelse, det vil sige senest den 30. oktober 2015.

Faxe Kommune er beliggende inden for 3 hovedvandoplande:

  • Køge Bugt - hovedvandopland 2.4
  • Smålandsfarvandet - hovedvandopland 2.5
  • Østersøen - hovedvandopland 2.6

Vandplanernes indsatser (antal) i Faxe Kommune fremgår af skemaet herunder:

 

Vandplan

2.4

Vandplan     

2.5

Vandplan

2.6

Renseanlæg

1 (Freerslev) 0 0
Overløbsbygværker 9 (6 Dalby,   3 Karise) 0 0

Fjernelse af faunaspærringer

0 2 1

Vandløbsstrækninger med vandløbsrestaurering

1 3 1

Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger

0 3 2

Endvidere skal mindst 708 ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensningen i første vandplanperiode 2010-2015 og mindst 526 ejendomme i anden vandplanperiode 2016-2021.

Staten har fastlagt, da vandplanerne er blevet forsinkede, at spildevandsindsatsen for det åbne land for første vandplanperiode skal være gennemført senest den 30. oktober 2016, to år efter vandplanernes vedtagelse.

Vandhandleplan for Faxe Kommune

Byrådet har den 10. september 2015 vedtaget Vandhandleplan 2012-2015 for Faxe Kommune.

Vandhandleplan 2012-2015, september 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandhandleplan 2012-2015, september 2015, bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af de statslige vandplaner og den tidligere vandhandleplan 2012-2015, som Byrådet godkendte den 15. november 2012.

Vandhandleplanen indeholder en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning.

Forslag til vandhandleplan var fremlagt i offentlig høring i perioden 26. januar – 23. marts 2015 og i supplerende offentlig høring i perioden 20. maj – 15. juli 2015.

De indkomne høringssvar og kommunens bemærkninger kan du se her:

Høringssvar 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det tidligere forslag var i offentlig høring i perioden 13. juni – 31. august 2012.

De indkomne høringssvar og kommunens bemærkninger kan du se her:

Høringssvar (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvidbog (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommunes tidligere vandhandleplan:

Vandhandleplan 2012-2015, Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vandhandleplan - bilag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Du kan læse mere om statens vandplaner på Naturstyrelsens hjemmeside.

Involvering af lodsejere

Miljømålsloven og handleplanbekendtgørelsen stiller ikke krav til involvering af lodsejere, men der skal foretages offentlige høringer af forslagene til handleplanerne.

Handleplanerne må heller ikke foregribe aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen. 

Faxe Kommune prioriterer dog at involvere de berørte lodsejere så tidligt som muligt i processen omkring udarbejdelse af handleplanerne for at sikre et godt samarbejde mellem Faxe Kommune og lodsejere.

Faxe Kommune holdt den 12. april 2012 møde med berørte lodsejere.

Materiale fra mødet kan ses her:

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Invitation (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Pressemeddelelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Mødenotat (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Præsentation 1 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Præsentation 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lodsejermøde - 12.04.2012 - Præsentation 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgermøde

Faxe Kommune holdt den 19. juni 2012 borgermøde om forslag til vandhandleplan.

Plancher fra mødet kan du se her:

Borgermøde 19.06.2012 - Præsentation 1 og 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Borgermøde 19.06.2012 - Præsentation 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)