Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesvejeVedligeholdelse af private fællesveje

Vedligeholdelse af private fællesveje

Som tilgrænsende grundejer til en privat fællesvej, skal du selv stå for vedligeholdelsen af den private fællesvej

Grundejerne skal selv vedligeholde hele vejstykket ud for deres ejendom. Pligten gælder ud til vejmidten og omfatter både:

  • kørebane og eventuel cykelsti
  • fortove og kantsten
  • adgange ind til ejendommen
  • vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger
  • stikledninger til spildevand
  • vejtræer og anden beplantning på vejarealet
  • fartdæmpende bump og chikaner
  • plantekummer, bænke og andet privat udstyr

Det er grundejernes pligt at sørge for at den private fællesvej til enhver tid fremstår i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.

Mindre reparationer på vejen

Mindre reparationer er nødvendige ved småskader som hul i asfalten, nogle knækkede eller løse fliser, eller andre fejl som kan udgøre en fare for trafikanterne.

Det er den tilgrænsende grundejer ud for skaden, som skal reparere skaden for egen regning. Grundejerne bestiller og betaler selv håndværkerne. Bliver vejen ikke repareret, kan kommunen udstede varsel om at skaden skal repareres inden for en bestemt frist. Hvis skaden, trods varslet, ikke bliver repareret får grundejeren et påbud, hvorefter kommunen udfører reparationen for grundejerens regning-

Større vedligeholdelse af vejen

Hvis vejen over en længere strækning fremstår i så dårlig stand, at den udgør en fare for trafikantern, kan større vedligeholdelsesarbejder være nødvendige. Det kan være hele kørebanen der behøver en ny belægning, alle kantsten skal rettes op, eller fortovet på en længere strækning skal skiftes.

Det er her op til grundejerne at blive enige om hvilket arbejde der skal til, for at vejen fremover levet op til at være i en god og forsvarlig stand.

Hvis kommunen observerer, at vejen fremstår i dårlig stand, vil kommunen starte med at gøre de tilstødende grundejere opmærksomme på, at vejen skal igennem et større vedligeholdelsesarbejde og fastsætte en rimelig frist for arbejdets udførelse. Herefter er tiden knap, for grundejerne skal både blive enige om det forestående arbejde og sørge for at det bliver udført inden den fastsatte frist.

Hvis I som grundejere ikke kan blive enige om vedligeholdelsen af vejen, vil kommunen sørge for at arbejdet bliver udført. Det kan blive en dyrere løsning og hele regningen bliver sendt til alle berørte og tilgrænsende grundejere, som skal betale efter den fordelingsnøgle, kommunen har lavet.

Derfor er det altid bedst, at I i fælleskab bliver enige og selv sørger for at arbejdet bliver udført uden kommunens indblanden. Det giver jer størst mulig indflydelse på løsningen og sparer jer for eventuel unødvendige ekstraudgifter.

Hvis I ikke er enige om vejens stand og vedligeholdelse

Hvis I er uenige i hvordan vejen skal vedligeholdelse og hvordan udgifterne skal fordeles mellem jer, kan I indkalde kommunen til et vejsyn. Her vil der være to repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget, samt repræsentanter fra administrationen.

De vil ved et vejsyn lade alle komme til orde og her også oplyse jer om reglerne for vedligeholdelse og fordelingsnøglen.

Anmodning om vejsyn skal indeholde en grundig beskrivelse om udfordringen, vejens nuværende stand og hvem man har været i dialog med forud for anmodningen.

Anmodningen kan sendes til trafik@faxekommune.dk.