Vielser

Servicedeklaration for vielser.
Vielsesringe Vielsesringe

Før vielsen

Hvis I ønsker at indgå ægteskab skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring, som kan hentes her.

Ægteskabserklæringen skal I indsende til Borgerservice senest 4 uger før vielsesdatoen.

Faxe Kommune undersøger, om betingelserne for ægteskab er i orden, det kaldes også ægteskabsvilkår. Er ægteskabsvilkårene i orden udsteder vi en prøvelsesattest.

Prøvelsesattesten skal afleveres til den vielsesmyndighed (kirke eller kommune), der står for vielsen sammen med fødsels-, dåbs- eller navneattest - for personer, der er født i Danmark efter den 1. januar 1960, er det ikke nødvendigt at fremlægge dokumentation for navn.

Personer der er født i de sønderjyske landsdele, skal dog forevise fødselsattest udstedt af personregisterføreren i den kommune, hvor fødslen er registreret.

En person, der ikke er født i Danmark, dokumenterer sin fødselsdato og sit navn ved at forevise f.eks. pas.

Betingelser for indgåelse af ægteskab

Før I kan blive viet, skal betingelserne for ægteskab (de såkaldte ægteskabsvilkår) være opfyldt. F.eks. må man ikke være gift i forvejen.

1. Har man været gift før

Har man tidligere været gift, og skilsmisse er sket ved dom, kan parterne først indgå et nyt ægteskab, når ankefristen er udløbet.

Danske skilsmisser – domme og bevillinger – registreres i CPR. Det er derfor normalt ikke nødvendigt at fremlægge skilsmissebevillingen/dommen.

Skilsmissebevillinger registreres i CPR, når bevillingen udstedes. Derimod registreres skilsmissedomme normalt først i CPR efter 8 uger. Kommunen vejleder om dokumentation for skilsmissen, hvis den endnu ikke er registreret i CPR.

2. Familieforhold

Slægtninge i lige linie (dvs. forældre, børn og børnebørn) samt søskende må ikke gifte sig med hinanden. Det kræver Justitsministeriets tilladelse, hvis to personer vil gifte sig, og den ene har været gift med den andens forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn, En adoptivforælder må ikke gifte sig med sit adoptivbarn, så længe adoptionsforholdet består.

Ægteskab må ikke indgås mellem personer, hvor den ene har været gift med den andens slægtning, f.eks. en mand og hans tidligere kones barn, eller mellem en mand og hans tidligere kones mor (svigermor).

3. Under 18 år

Er du under 18 år, må du ikke gifte dig uden dine forældres og kommunens tilladelse. Nægter dine forældre at give tilladelse, og har de ikke en rimelig begrundelse for at sige nej, så kan  du klage til kommunen, der så evt. kan give tilladelse.

4. Umyndig

En umyndig kan ikke gifte sig uden sin værges samtykke. En umyndig kan klage til kommunen, hvis værgen ikke vil give tilladelse.

5. Efternavn efter vielsen

Ægtefæller kan tage hinandens mellem- og efternavne, hvis ægtefællen giver sit samtykke hertil.

Hvis du vil overtage din ægtefælles efternavn i forbindelse med vielsen, kan du udfylde blanketten ”Navneændring på bryllupsdagen” på borger.dk og sende den til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Alternativt kan du få blanketten udleveret hos borgerservice.

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen skal som udgangspunkt være bopælssognet/personregisteret i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

6. Eget efternavn tilbage

Hvis du ønsker at få det navn tilbage, du havde, før du blev gift (dit eget efternavn eller et giftenavn), kan du få navnet tilbage ved anmeldelse til kirkekontoret i bopælssognet.

7. Godkendelse af vielser foretaget i og af andre kommuner

Folketinget har vedtaget en ændring i ægteskabsloven, som gør det muligt at foretage vielser uden for kommunen. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014. Faxe Kommunes byråd behandlede de nye regler i deres møde den 9. oktober 2014.

Byrådet besluttede at give alle kommuner tilladelse til at foretage vielser i Faxe Kommune.

Kommuner der benytter sig af byrådets godkendelse om at foretage vielser i Faxe Kommune, underretter borgerservice om vielsen på sikkerpost@faxekommune.dk

8. Navneændringer

Hos vielsesmyndigheden kan du få flere oplysninger om de navneændringer, man kan få i forbindelse med ægteskab.


Hvor kan man blive viet?

1. Vielse i kirke

Ønsker man at blive gift i en kirke, skal man henvende sig til præsten eller evt. til kirkekontoret for at aftale tidspunktet. Vielsen skal foretages i kirken, medmindre det er umuligt på grund af alvorlig sygdom hos en af parterne. Man kan blive gift andre steder end i en kirke, hvis biskoppen tillader det.

Vielsen skal overværes af mindst to vidner, og den foregår efter et fast ritual. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Man kan blive gift i en bestemt kirke, hvis

  • mindst én af parterne er medlem af folkekirken, og kirken ligger i medlemmets sogn
  • den ene eller begge parter har en særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.

Man har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. Man kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i deres kirke.

En præst kan nægte at vie et par, hvis den ene eller begge parter er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

2. Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Et ægtepar, der er borgerligt viet, kan få kirkelig velsignelse af enhver præst i folkekirken. Ønsker I kirkelig velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I ønsker at blive velsignet af.

3. Vielse på Rådhuset - eller hvor I ønsker det, f.eks i eget hjem/have

Borgerlige vielser foretages af borgmesteren eller en person, som borgmesteren har bemyndiget til det blandt sit personale eller blandt byrådets medlemmer. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. Adgangen for borgerlig vielse står åben for alle.

Vielsen foregår på det sted, som byrådet har anvist, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår f.eks. i eget hjem, i en skov eller park. Stedet skal dog være inden for kommunegrænsen. Se også punkt 7 om tilladelse til vielser foretaget i og af andre kommuner.

I Faxe Kommune foretages vielser på følgende adresse:

Ved vielse på Rådhuset skal vi af hensyn til arrangementet, have oplyst, hvor mange personer I forventer vil overvære vielsen.

En vielse skal overværes af mindst to vidner.

Hvis I ikke selv ønsker at medbringe vidner, udpeges der 2 vidner blandt kommunens medarbejdere ved vielser på hverdage inden for normal arbejdstid.

Vielsesattesten udleveres straks efter vielsen.

4. Vielse i godkendt trossamfund

Hvis I gerne vil giftes i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet.

5. Vielse i et ikke-godkendt trossamfund

Kirkelig vielse kan endvidere finde sted inden for andre ikke-godkendte trossamfund, hvis:

  • En af parterne hører til trossamfundet.
  • Trossamfundet har præster, der er godkendt til at foretage vielser af Kirkeministeriet.

En præst kan enten få en permanent tilladelse eller enkeltstående tilladelse.

Vielsesattesten udstedes af den borgerlige vielsesmyndighed (kommunen), men udleveres til parret af præsten i trossamfundet.

6. Vielse i udlandet

Danske myndigheder kan normalt kun foretage vielser i Danmark.

Danske præster og tjenestemænd på ambassader og konsulater kan dog i visse tilfælde foretage vielser i udlandet.

Det kræver, at en række særlige betingelser er opfyldt. Bl.a. skal mindst en af parterne være dansk statsborger, og reglerne i det fremmede land må ikke forhindre vielsen. Kaptajner på danske skibe kan ikke foretage vielser.

En dansk statsborger, der skal giftes i udlandet, kan få en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten viser, at vedkommende efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen. Man får ægteskabsattesten ved at henvende sig til den kommune, hvor man er bosat eller sidst boede.

7. Udenlandske par der ønsker at blive gift på Rådhuset

Hvis ingen af parterne har bopæl i Danmark skal der betales et gebyr på 850 kr.


Diverse:

Ny vielsesattest

Hvis du får brug for en ny vielsesattest – f.eks. fordi du ikke kan finde den gamle – skal du henvende dig til kirkebogsføreren (præst eller kordegn) i det sogn, hvor vielsen er foregået eller den kommune, hvor du blev gift.

Ved du ikke, hvilket sogn du hører til, kan det oplyses hos Borgerservice.