Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldMiljøVillaolietanke

Villaolietanke

En villaolietank er en olietank, der er under 6.000 liter og bruges til fyringsolie i beboelser.

Når du skal sløjfe din olietank

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, er den taget ud af brug og skal derfor sløjfes. Det betyder at den enten skal fjernes eller afblændes.

Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sin sløjfningstermin jævnfør olietanksbekendtgørelsen.

Olietanke med sløjfningstermin i 2018

Alle tanke under 6.000 liter til opbevaring af olieprodukter er omfattet af en sløjfningstermin.
Tankene skal sløjfes inden sløjfningsterminen for at forebygge forurening.

Tanke under 6000 liter, der skal sløjfes inden udgangen af 2018:

 • Overjordiske ståltanke, fabrikeret i 1988
 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1993
 • Nedgravede typegodkendte ståltanke, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, fabrikeret i 1978
 • Nedgrave de plasttanke, fabrikeret i 1973
 • Nedgravede kugleformede polyethylentanke fra AJVA-plast, fabrikeret i 1998

Tanke hvis fabrikations år er tidligere end ovennævnte samt overjordiske stål- og plasttanke og nedgravede ståltanke, hvor fabrikationsåret er ukendt, er ulovlige og skal sløjfes med det samme.

Når en olietank sløjfes skal afmelding af den gamle tank og anmeldelse af evt. ny, indsendes til Faxe kommune, det kan ske digitalt via Byg & Miljø hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk

Skemaet kan også sendes via mail bbr@faxekommune.dk
Der er også mulighed for at sende skemaet med posten til Faxe Kommune, Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, skemaet kan også afleveres ved Borgerservice.

Skema til anmeldelse/meddelelse om olietanke (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Sløjfningsterminer for tanke under 6000 Liter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Retningslinier for hvordan du sløjfer din olietank

 • Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves.
 • Hvis du konstaterer utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00
 • Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
 •  Faxe Kommune anbefaler, af forsikringsmæssige årsager, at du får taget en jordprøve senest et halvt år efter, at olietanken er blevet sløjfet, for at sikre, at der ikke er sket en jordforurening.

Når du afblænder en tank gælder yderligere

 • Hvis tanken afblændes skal påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
 • Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. i en indkørsel) anbefales det, at den fyldes med sand, og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.

Skal du have ny olietank

Du skal meddele Faxe Kommune, hvis du skal have en ny olietank, senest 2 uger før etableringen. Anmeldelsen skal ske på kommunens skema til anmeldelse af olietanke (Se skema ovenfor om afmelding/tilmelding af olietank).
Du skal indsende en kopi af tankattesten og en skitse med placering af tanken sammen med anmeldelsen. Det er vigtig selv at gemme tankattesten, da det er din garanti for, at tanken overholder loven og at den dækkes af forsikringen. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.

Krav til etablering af olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt.
 • Er tanken brugt, må den kun anvendes, hvis den er forsynet med oprindeligt mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm.
 • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Der er særlige regler for opstilling af plasttanke.

Hvad gør du, når du skifter opvarmningsform

Skifter du opvarmningsform, skal dette indberettes til Faxe Kommune, så de rigtige oplysninger fremgår i BBR (Bygnings- og boligregisteret).

Hvis olietanken går læk, eller du spilder olie

I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.

Forsikringsordning

Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, som alle er medlem af Oliebranchens Miljøpulje, og forsikringsselskabet TopDanmark Forsikring A/S.
Forsikringen dækker forurening for lovlige villaolietanke. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Det vil sige, når du får fyldt olie på af et dansk olieselskab, er du automatisk forsikringsdækket. Henter du selv fyringsolie ved dansk olieselskab, er du også forsikringsdækket, hvis du transporterer olien i en til formålet godkendt trailer.

Er tanken derimod ulovlig, eller henter du fyringsolie i udlandet, dækker forsikringen ikke.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab eller TopDanmark Forsikring A/S.

Pjece om regler for villaolietanke

Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø har udarbejdet et pjece om reglerne for villaolietanke. Du kan hente pjecen her:

Regler for villaolietanke (PDF-fil åbner i nyt vindue)