Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerVirksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til uddannelse.

Virksomhedspraktik kan iværksættes hos både private og offentlige virksomheder, men der kan ikke oprettes en virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat. Der skal være et rimeligt antal ordinært ansatte i forhold til ledige i virksomhedspraktik (1-5 ordinært ansatte udløser mulighed for én ledig i virksomhedspraktik), og arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Virksomhedspraktikken varer op til fire uger*. For ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken forlænges yderligere. Praktikken skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidige job- eller uddannelses-mål.

Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden - eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

*Forsikrede ledige, der har afsluttet en videregående uddannelse, har mulighed for otte ugers virksomhedspraktik - under den forudsætning, at den ledige endnu ikke har været i ordinært beskæftigelse efter afslutningen af uddannelsen.

Fordele:

• Jobcentret udvælger de bedst egnede praktikanter til virksomheden.
• Virksomheden, der får den ledige i praktik, skal hverken betale løn eller
forsikring i praktikperioden.
• Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i
et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik. Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold.

Blanket (AB131) kan findes på: vitas.bm.dk

Forsikring

Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et ansættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den ledige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen. Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende reglerer (lovgivning, overenskomster mv.) med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Under praktikforløbet yder jobcentret erstatning efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. beskæftigelseslovens §113. Jobcentret yder ligeledes erstatning for skader tilbudsmodtageren forvolder på andre personer eller andres ejendele efter dansk rets almindelige regler, jf. Bek. om aktiv beskæftigelsindsats kap 12. Det følger heraf, at der normalt ikke ydes erstatning i det omfang en skade er dækket af en arbejdsskadessikring, tingforsikring eller en driftstabsforsikring.