Du er her: ForsideFamilie og børnStøtte & rådgivningYdelser til handicappede børns forældre

Ydelser til handicappede børns forældre

Børn og Unge afdelingens handicapteam yder dækning af merudgifter ved forsørgelsen af handicappede børn i hjemmet, samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af et handicappet barn i hjemmet.

Målgruppen – hvem kan få dækket merudgifter?

Der er flere betingelser for at få hjælp efter Servicelovens § 41 om dækning af merudgifter. Betingelserne – som alle skal være opfyldt – er:
1) At barnet har et handicap eller en kronisk lidelse (”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse” )
2) At barnet forsørges i hjemmet/bor hjemme
3) At merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne
4) At der er tale om udgifter af en vis størrelse (minimum 4.368 kr. pr. år i 2012-niveau)

Hvad kan man få dækket?

Kravene for at få dækket merudgifterne ved barnets forsørgelse er:
1) At der er tale om merudgifter, dvs. at der er tale om udgifter, som forældre til ikke-handicappede børn ikke har. Eller at udgifterne ved forsørgelsen er større end for børn uden handicap. Det der kan dækkes er den del af udgiften som ligger ud over almindelige udgifter.
2) At der er tale om en nødvendig merudgift – dvs. der skal være tale om noget, som man ikke bare kan undlade at købe/undlade at gøre.

Hvordan administreres reglerne?

Der foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag – først om barnet er omfattet af målgruppen og dernæst hvorvidt den ansøgte merudgift er en nødvendig udgift, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Til brug for vurderingen indhentes oplysninger fra læger, hospitaler m.v. samt beskrivelser fra forældrene af barnets konkrete, praktiske funktionsevne. Sagerne revurderes en gang årligt og hvis der sker ændringer i barnets tilstand.
Ønsker du at ansøge om merudgifter kan du udfylde denne blanket

Ansøgning om merudgiftsydelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvem kan få tabt arbejdsfortjeneste

Betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er de samme som for dækning af merudgifter, dog er målgruppen mindre, da følgende to betingelser, også skal være opfyldte:
1) Det skal være nødvendigt at barnet passes i hjemmet og
2) Det skal være mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der passer barnet.

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives på fuld tid (hvis barnet slet ikke kan komme i daginstitution/skole) eller på deltid. Deltids tabt arbejdsfortjeneste kan være et fast ugentligt timetal eller enkeltdage til dækning ved hospitalsundersøgelser og indlæggelser. Indtægtstabet skal dokumenteres. Tabt arbejdsfortjeneste gives for en kortere eller en længere periode afhængig af den konkrete situation. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste er 27.500,00 kr. månedligt for en fuldtidsstilling.

Organisering og samarbejde med andre instanser

Sagsbehandlingen vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste varetages af sagsbehandlerne i Børn og Unge afdelingens Handicapteam. Derudover yder handicap-teamet råd og vejledning til forældrene og indgår i et tværsektorielt samarbejde med andre enheder i kommunen, som løser opgaver omkring de handicappede børn, f.eks. skoleforvaltningen, støttekorps, institutioner, træningsenhed, visitation Omsorg m.v.

Særligt vedrørende handicappede unge

Når en handicappet ung nærmer sig 18-års grænsen er der en lang række spørgsmål som skal afklares – herunder især forsørgelsesgrundlaget fremover, uddannelse, evt. særligt botillbud og andre støttebehov. For at sikre så smidig en overgang til voksenlivet som muligt, har Faxe kommune nedsat en såkaldt ”Tværgående ungegruppe”, bestående af medarbejdere fra de involverede forvaltninger. Gruppen mødes hver 3. måned og forestår en konkret planlægning af forløbet for de berørte unge efter samtykke fra forældrene. Du kan læse mere om den tværgående ungegruppe her

Den tværgående ungegruppe (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Uvildig rådgivning til nye handicapfamilier

Børn og Unge Afdelingen administrerer også ordningen om uvildig rådgivning til nye handicap-familier.  Rådgivningen er et tilbud til familien i den første tid efter et barn har fået en diagnose – uanset om det er nyfødt eller får diagnosen senere i opvæksten.  Rådgivningen varetages af uvildige med et bredt kendskab til kommunen. Du kan læse mere om ordningen her (link).

Uvildig rådgivning nye handicapfamilier (PDF-fil åbner i nyt vindue)