Du er her: ForsideFamilie og børnStøtte & rådgivningYdelser til handicappede børns forældre

Ydelser til handicappede børns forældre

Børn og Unge afdelingens handicapteam i Socialcentret yder dækning af merudgifter ved forsørgelsen af handicappede børn i hjemmet samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af et handicappet barn i hjemmet. Dækningen ydes efter serviceloven (lov om social service).

Hvem

Forsørgere af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få kompensation for de merudgifter, de har som følge af deres barns funktionsnedsættelse. I ordet merudgift ligger, at udgiften, der kan dækkes, skal være mere end den udgift man normalt har til børn.

Funktionsnedsættelser kan være:

  • betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
  • indgribende kroniske lidelser (lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse).
  • indgribende langvarige lidelser (sygdomstilstande og lignende, som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år, og der lægges således i praksis vægt på, om lidelsen forventes at vare barndommen ud).

Lovgivningen lægger vægt på funktionsevnen, idet det ikke er lidelsens omfang eller art, men i stedet følgerne af den nedsatte funktion, der tages udgangspunkt i. Den nedsatte funktion kan være synlig såvel som usynlig, men vil som oftest være lægeligt diagnosticeret.

For at være berettiget til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 er det en forudsætning, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet/den unge passes i hjemmet af forældrene. Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste vil derfor være mere snæver end den målgruppe, der kan modtage hjælp til merudgifter.

Hvad

Kravene for at få dækket merudgifterne ved barnets forsørgelse er:

  • At der er tale om udgifter ved forsørgelsen, der er større end for børn uden nedsat funktionsevne eller indgribende langvarig – / kronisk lidelse.
  • Det, der kan dækkes, er den del af udgiften som ligger ud over almindelige udgifter ved forsørgelsen.
  • Udgiften skal være en direkte følge af barnets nedsatte funktionsevne eller indgribende langvarige - / kroniske lidelse.
  • At der er tale om en nødvendig merudgift – dvs. der skal være tale om noget, som man ikke bare kan undlade at købe/undlade at gøre.

Staten fastsætter årligt et minimumsbeløb (en bagatelgrænse) for omfanget af nødvendige medudgifter. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4752 kr. pr. år (2017-niveau).

Ved vurdering af behov for tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i en vurdering af det behov, der er en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse. Der kompenseres således ikke for de opgaver, som forældre sædvanligvis har i en hverdag. Dvs. den tid, andre familier også har i forhold til almindelig logistik omkring at få en hverdag til at gå op med jobs, flere børn og praktiske opgaver i hverdagen m.v.

En vurdering af ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste vil bero på en samlet vurdering af de daglige følger af barnets funktionsnedsættelse, samt en vurdering af, at det skønnes bedst, at barnet passes i hjemmet af den ene af forældrene.  Ved ophold i dagtilbud, skole og øvrige tilbud, vil vurderingen tage udgangspunkt i barnets behov for kortere dage.

Hvordan

Der foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag – først om barnet er omfattet af målgruppen og dernæst hvorvidt den ansøgte merudgift er en nødvendig udgift, der er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Til brug for vurderingen indhentes oplysninger fra læger, hospitaler, evt. skole og daginstitution m.v. samt beskrivelser fra forældrene af barnets konkrete, praktiske funktionsevne.

Mere viden

Du kan læse meget mere om lovgivningen, rådgivning, sagsbehandlingsfrister, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse i Faxe Kommunes beskrivelse af Serviceniveau for merudgifter (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) og aflastning (§ 84 efter 44) i Lov om social service til familier med børn med funktionsnedsættelser, som du kan finde i vedhæftede dokument.

Serviceniveau for handicapområdet børn og unge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Beskrivelsen er politisk vedtaget af Børne- og Familieudvalget i oktober 2017.