87. 1. delrapport ØJE FOR NÆRVÆR

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på deres møde den 10. november 2010, at der skulle iværksættes en særlig indsats for nedbringelse af sygefravær i Faxe Kommune. Ud over en række forskellige tiltag, så blev der helt konkret fastlagt et reduktionsmål for de tre år projektet var sat til at løbe. Fra 2011 og frem til 2013 skulle reduktionen i fravær sættes til 1 dag pr. medarbejder pr. år. Alle ledere skulle opsætte egne mål for deres reduktion, uanset om de lå over eller under den daværende fraværsprocent på 16 fraværsdage.

 

Det fremlagte projekt inkluderede en ansøgning til 50% puljen i Arbejdstilsynet herunder et samarbejde med en ekstern partner, som betød at vi kunne regne med et budget på godt 900.000 kr., dernæst skulle egen finansiering komme fra reduktioner i sygefraværsgodtgørelsen.

 

Faxe Kommunes ønske om at allokere ressourcer til arbejdsmiljø/HR betød at vi tre – fire dage ugentligt i perioden 1. marts 2011 til 1. marts 2012 kunne disponere over ekstern bistand. Den eksterne konsulentrådgivning blev placeret i HR-afdelingen på Rådhuset i Haslev, men den konkrete arbejdspladsrådgivning så vidt muligt skulle foregå ude lokalt.

 

Projektet blev annonceret ved det fælles ledermøde i december 2010 og ved et særligt arrangement i marts 2011 blev selve projektet sat i gang.

Alle ledere skulle herefter indmelde deres bud på de næste års mål for fravær, med baggrund i den lokale opgørelse, som de hver især havde fået.

På Medarbejderportalen blev der introduceret platformen Fravær/Nærvær, hvor projektoplysninger løbende ville kunne følges.

 

Nu foreligger 1.delrapport fra projekt år 1, og fra den kan følgende konklusioner fremhæves:

Konklusion

Et år med fokus på nærvær har virket. Fraværet i Faxe Kommune er reduceret fra 16 dage pr.

medarbejder pr. år i 2010 til 13,1 dag pr. medarbejder pr. år i 2011 – altså et meget klart fald i fraværet.

Anledninger til handling

Projektets fokus har givet øget bevidsthed om fraværets betydning i dagligdagen. Det har givet

lejlighed til lokalt at få en dialog om nærvær og trivsel. Derudover har det givet mulighed for at

vende de lokale problemstillinger og udfordringer med en ”ekstern” sparringspartner. Det har

været med til at skabe anledninger til handling.

Afklarende samtaler

Der har i projektet været en større efterspørgsel på afklarende samtaler med en psykolog end

forventet ved projektets start. Samtalerne var en mulighed for afklaring i forhold til arbejdspladsen.

Deltagerne i samtaletilbuddet har ønsket psykologstøtte både i forhold til arbejdsbetingede og

private problematikker, som har påvirket deres arbejdssituation. Samtalerne har rustet den enkelte

til at håndtere egen arbejdssituation mere afklaret. Kun to af de 31, der har fået psykologsamtaler,

er ikke tilbage på arbejdsmarkedet. 

Projektet som nu fortsætter om end i mindre målestok, vil fremover sætte fokus på en række af de områder, som har vist sig at virke her det første projektår.

 

Det betyder:

  • at den enkelte leder skal justere og opsætte nye mål for fravær i henholdsvis 2012 og 2013 således, at vi udbygger reduktionen og kommer under landsgennemsnittet indenfor perioden.

  • at medarbejderportalen afsnit om Fravær og Nærvær stadig vil udbygges

  • at MED- udvalg indgår som en central spiller i arbejdet

  • at der forsat er mulighed for afklarende samtaler til fraværstruede medarbejdere

  • temamøder om kerneopgaver og bedre trivsel på arbejdspladsen

 

Projektets fremtidsmuligheder vil bygge på de midler Byrådet afsættes i budget 2013 til arbejdsmiljø, idet 50% puljen ikke længere kan søges, aktivitetsniveau afhænger derfor af denne bevilling.

 

Der vil igen til næste år blive rapporteret fra projektet sammen med fremsendelse af den årlige arbejdsmiljørapport.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi


 Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Ole Møller indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

 

 

Ghita Østenby deltog ikke i behandlingen af dette punkt.