Ændring af miljøgodkendelse til Karise Haveaffaldsplads ved AffaldPlus I/S

AffaldPlus I/S har søgt om at tilslutte overfladevand fra dele af Karise Haveaffaldsplads til offentlig kloak. I den forbindelse ændres tre vilkår, et vilkår fjernes og et tilføjes i den eksisterende miljøgodkendelse.

AffaldPlus I/S har søgt om at tilslutte overfladevand fra dele af Karise Haveaffaldsplads til offentlig kloak. I den forbindelse ændres tre vilkår, et vilkår fjernes og et tilføjes i den eksisterende miljøgodkendelse til Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise.

Faxe Kommune meddeler på baggrund af den miljøtekniske beskrivelse samt kommunens vurdering, påbud om at ændre vilkår i miljøgodkendelsen til Karise Haveaffaldsplads.

Afgørelsen er meddelt i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. december 2021. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 25.11.2021 - 17:03

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00