Afgørelse om forureningssituationen på Karise Haveaffaldsplads. Dalbyvej 6, 4653 Karise. Matrikel 3c Karise Gde, Karise.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at nedsivningen af spildevand med pesticider fra Karise Haveaffaldsplads ikke har givet anledning til nogen væsentlig forurening, og at der ikke er en risiko i forhold til Karise Vandværks vandindvinding. Afgørelsen og klage vejledning kan læses i vedhæftede dokumenter.

 

Med henblik på at sikre relevant myndighedsinddragelse i sagsbehandlingen annulleres afgørelse af 14. august 2020 om at Faxe Kommune ikke vil meddele påbud om undersøgelse, oprensning eller afhjælpende foranstaltninger efter jordforureningslovens § 40 og § 41 for nedsivning af overfladevand forurenet med pesticider fra Karise haveaffaldsplads. Sagen genoptages til fornyet behandling. Der vil blive truffet ny afgørelse i sagen hurtigst muligt.

Opdateringsdato: 11.09.2020 - 14:03