Afgørelse om genanvendelse af slagge under vejanlæg på Borupvej 2, 4683 Rønnede

Faxe Kommune har givet tilladelse til genanvendelse af kat. 3 slagge i vejanlæg på Borupvej 2, 4683 Rønnede.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om at acceptere anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge i kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen, som bundsikring under vej- og parkeringsanlæg, samt meddeler dispensation for vilkårene i restproduktbekendtgørens bilag 5, om anvendelse under fast belægning for stisystem. I afgørelsen lægges der vægt på at anvendelsen overholder reglerne og afstandskrav i restproduktbekendtgørelsen samt at der kun er ansøgt om en begrænset forøgelse i dispensationsansøgningen i forhold til anvendelser som ikke kræver tilladelse fra Kommunen.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 1. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt  samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 03.11.2022 - 15:42