Afgørelse om ikke godkendelsespligt – Haslev Kraftvarme anlæg

Haslev Fjernvarme ønsker, at etablere en 10 MW elkedel til varmeproduktion. Faxe Kommune vurderer, at etableringen ikke er godkendelsespligtig.

Haslev Fjernvarme ønsker, at etablere en 10 MW elkedel til varmeproduktion på Energivej 35, 4690 Haslev. Formålet er, at aflaste de eksisterende naturgaskedler på Humlevænget 1 og Nygade 68.

Etableringen vurderes inden for rammerne af gældende miljøgodkendelse, da den ikke forventes at medføre øget forurening.

Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2 og miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Afgørelse om hvorvidt en aktivitet er godkendelsespligtig kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelse om hvorvidt en aktivitet er godkendelsespligtig kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 27. februar 2020.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen jævnfør offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Opdateringsdato: 27.08.2019 - 14:43