Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af tappekolonne 14 – Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe

Royal Unibrew A/S ønsker at etablere etablering af tappekolonne 14 på ejendommen Faxe Alle 1, 4640 Faxe.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. september 2021. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Der er derudover meddelt dispensation til, at Royal Unibrew kan påbegynde bygge- og anlægsarbejdet, før udvidelsen/ændringen er indarbejdet i revurderingen af miljøgodkendelsen jævnfør § 33, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
PDF ikon Afgørelse273.12 KB
PDF ikon VVM-screening709.7 KB
PDF ikon Anmeldelse188.98 KB
Opdateringsdato: 27.08.2021 - 10:43

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00