Afgørelse om ikke VVM-pligt Haslev Fjernvarme – Nyt fliskedelanlæg

Haslev Fjernvarme ønsker at opføre et nyt biomassefyret varmeværk. Eksisterende halmkraftvarmeanlæg på Energivej 35 i Haslev er nedslidt.

Bygherre har opnået projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven, til etablering af et nyt fremtidssikret varmeproducerende fliskedelanlæg. Fliskedelanlægget får en varmeydelse på op til 17,8 MW inkl. røggaskondensering. Anlægget etableres med elektrofilter for bedre røgrensning samt absorptionsvarmepumpe for lavere brændselsforbrug. Det nye fliskedelanlæg vil blive Haslev Fjernvarmes primære produktionsanlæg. Udover at huse flislager, fliskedelanlæg, udpumpning mv. skal værket også huse administration.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 3. august 2020. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

BilagStørrelse
Afgørelse om ikke VVM-pligt138.22 KB
VVM-screening540.51 KB
VVM-anmeldelse190.34 KB
Opdateringsdato: 08.07.2020 - 15:34

Kontaktinformation