Afgørelse om ikke VVM-pligt for minivådområde på Atterupvej 23, 4640 Faxe

Grundejer ønsker at etablere et minivådområde på matr. nr. 1a Hejede Gde. Ø. Egede beliggende Atterupvej 23, 4640 Faxe

Faxe Kommune har på baggrund af ansøgningen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest d. 10. september 2020.
Uddybende klagevejledning finde i afgørelsen.

Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene skal dette ske senest 6 mdr. efter dens meddelse.

Opdateringsdato: 13.08.2020 - 16:58

Kontaktinformation