Afgørelse om ikke VVM-pligt - Minivådområde ved Alslev, Alslevvej 16, 4653 Karise

Faxe Kommune modtog i oktober 2018 en VVM-anmeldelse til etablering af et minivådområde, på Alslevvej 16, 4653 Karise

I forbindelse med Statens mål om at fjerne 2.400 tons kvælstof fra vandmiljøet frem mod 2021, skal der på landsplan etableres 1.000-2.000 minivådområder, der sammen med vådområder og skovrejsning skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Minivådområderne kan samtidig hjælpe med at fjerne fosfor, der bundfælder og efterfølgende kan blive fjernet i forbindelse oprensning af bassinerne.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen truffet afgørelse om, at projektet ikke er WMpligtigt. Afgørelsen om ikke WM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 26. april 2019. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen. Sideløbende med denne afgørelse er der offentliggjort en landzonetilladelse til udvidelsen.

Der er herudover meddelt landzonetilladelse til projektet. Se mere her