Afgørelse om ikke VVM-pligt - samt landzonetilladelse og disp. fra lokalplan til Solceller ved Camp Adventure

Ejendommen: Matr.nr. 12a, V. Egede By, Egede Beliggende: Ny Næstvedvej 35, 4683 Rønnede

Camp Adventure ønsker at etablere ca. 770 m2 solceller på et græsareal ud imod Ny Næstvedvej. Anlæg som det ansøgte skal vurderes efter miljøvurderingsloven.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 12. januar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Projektet kræver ligeledes landzonetilladelse og dispensation for den gældende lokalplan, som er vedhæftet her. 

Klagevejledning

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen og dispensationen fra lokalplanen til Planklagenævnet.

Klagefristen på 4 uger udløber den 12. januar 2023

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder

Opdateringsdato: 15.12.2022 - 11:24