Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning

14a, Eskilstrup By, Kongsted - Saksholmvej 17, 4683 Rønnede

Ejeren af ovenstående ejendom ønsker at rejse ca. 12 ha skov på ejendommen. 

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. september 2021. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 14.09.2021 - 15:01