Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Terslev Kirke

Terslev Menighedsråd ønsker at plante skov umiddelbart syd og vest for kirken

Faxe Kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Planklagenævnet via Klageportalen senest den 26. september 2022. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

 

 

Opdateringsdato: 30.08.2022 - 08:58