Afgørelse om ikke VVM-pligt for en solcellepark ved Faxe Allé i Faxe

Faxe Kommune meddeler hermed afgørelse om ikke VVM-pligt for en solcellepark ved Faxe Allé i Faxe.

Den anmeldte solcellepark dækker et areal på ca. 23 ha. Faxe Kommune har på baggrund af anmeldelsen truffet afgørelse om, at projektet ikke et VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen. Klagefristen på 4 uger udløber den 26. juni 2020.

Opdateringsdato: 29.05.2020 - 11:39