Afgørelse om ikke VVM-pligt - Solceller på Faxe Ladeplads renseanlæg

Faxe Forsyning har ansøgt om at opstille solceller på Faxe Ladeplads renseanlæg, Nyvænget 55, 4654 Faxe Ladeplads.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den senest den 7. juni 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 10.05.2023 - 09:04