Afgørelse om ikke VVM-pligt – Solceller og terrænregulering ved Camp Adventure

Ejendommen: Ny Næstvedvej 35, 4683 Rønnede Beliggende: Matr. nr. 12a, V. Egede By, Vester Egede

Camp Adventure ønsker at etablere ca. 777 m2 solceller samt terrænregulere på et græsareal ud imod Ny Næstvedvej. Anlæg som det ansøgte skal vurderes efter miljøvurderingsloven.

OBS: Projektet vedrørende solcellerne har været VVM-screenet en gang før hvor det er vurderet at det ikke er omfattet af VVM-pligt. Årsagen til, at der nu screenes igen er, at projektet har ændret sig ved at ansøger ønsker at terrænregulere med op til 50 cm jord for at kunne holde afstand til jordvarmeanlægget på arealet. Da projekter skal vurderes i deres helhed i henhold til miljøvurderingsloven, forudsætter et væsentligt ændret projekt en ny VVM-screening. Projektet vedrørende solceller er tilladt ved landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan af d. 15. december 2022. Terrænreguleringen er i overensstemmelse med gældende lokalplan (Lokalplan 1200-39, § 9.7).

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Vedhæftet findes afgørelsen, VVM-screeningen samt ansøgers anmeldelsesskema.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 12. januar 2023. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 21.03.2023 - 13:11