kort

Afgørelse om ikke VVM-pligt til vandløbsregulering og etablering af ny sø i Holteskov

Vemmetofte Kloster har ansøgt om at omdanne et vandlidende areal i Holteskov til en sø på ca. 2.400 m2

Faxe Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at etablering af søen og regulering af skovgrøfter ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM-pligt.

I vores afgørelse har vi lagt på, at søen vil bidrage til en større diversitet af mindre habitattyper i skoven. Søen vil skabe et nyt habitat i skoven til glæde for arter tilknyttet levesteder i sump og vand. Derudover har vi lagt vægt på, at projektet ikke vurderes at påvirke Natura2000-områder og bilag IV-arter.

 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørsgmål til projektet kan sendes til vandløbsgruppen i Center for Plan & Miljø, se kontakt info her på siden

Opdateringsdato: 15.12.2021 - 16:13

Kontaktinformation

Kontakt vandløbsgruppen på

mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00