Afgørelse om ikke VVM-pligt vandløbsregulering

Faxe, Næstved og Sorø Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udføres miljøvurdering af reguleringsprojekt i Øvre Suså - "Mere liv i Susåen"

Reguleringsprojektet er indsatser som skal forbedre den fysiske tilstand i vandløbet, og dermed hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i Susåen. Den totale projektstrækning er Øvre Suså mellem Røde Bro og Næsby Bro.

Du kan læse afgørelse under bilag nedenfor.

Klagevejledning
Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 30. juli 2021.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

Spørgsmål
For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk