Afgørelse om ikke VVM-pligt vandløbsregulering

Faxe Kommune, Center for Ejendomme ønsker at etablere et sandfang og udvide et andet sandfang i Skoverup Bæk

Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø har, på baggrund af de indsendte oplysninger samt kommunens vurdering af projektet, truffet afgørelse om, at etaberingen og udvidelsen af sandfangene ikke er VVM-pligtige.

Afgørelsen er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i den periode på 4 uger fra offentliggørelsen. Afgørelsen kan påklages af enhver med en retlig interesse i sagens udfald. Uddybenden klagevejledning findes i afgørelsen, der kan læses under bilag.

Et udkast til tilladelse samt VVM-screeningsskema har været i offentlig høring i maj/juni 2021, der indkom ingen høringssvar.