Afgørelse om ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Tryggevælde Å

Køge Sportsfiskerforening har indsendt et projekt om restaurering af fluestykket i Tryggevælde Å

Faxe Kommune har, på baggrund af projektforslaget samt kommunes vurdering af tiltagene, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages indenfor fire uger til Miljø- og Fødevareklagenævent. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen, du finder under bilag.

Projektet inklusiv VVM-screering har været i høring i foråret 2021, der kom ingen bemærkninger til VVM-screeningen i høringsperioden.

Opdateringsdato: 14.07.2021 - 10:26

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø 

Vandløbsteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 64

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00