Afgørelse om tilladelse til udledning af overfladevand til Freerslev Å

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) til Freerslev Å, jf. §28, stk.1 i Miljøbeskyttelsesloven

Faxe Kommune har fra Faxe Forsyning modtaget ansøgning om etablering af regnvandsbassin på Sneholmgårdsvej 52, Dalby, 4690 Haslev. Bassinet modtager overfladevand fra parceller og vejarealer og udleder til Freerslev Å, der er et offentligt vandløb i Faxe Kommune.

 

Overfladevandet kommer dels fra allerede separatkloakerede oplande, der har uforsinket udledning til Freerslev Å og fra et fælleskloakeret opland, hvor der er foretaget kloakseparering som følge af Faxe Kommunes spildevandsplan 2016-2021.

Opdateringsdato: 03.09.2021 - 11:06