Afgørelse om VVM-pligt vedrørende etablering af aktivitetspark på Jomfruens Egede

Faxe Kommune har modtaget ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 18 om etablering af en ny aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede gods, Kirkevej 7, 4640 Faxe.

Faxe Kommune har foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i miljøvurderingsloven. Kommunen har jf. lovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest d. 16. september 2020.
Uddybende klagevejledning finde i afgørelsen.

Ønskes afgørelsen afprøvet ved domstolene skal dette ske senest 6 mdr. efter dens meddelse.

 

Opdateringsdato: 19.08.2020 - 10:05

Kontaktinformation