Afgørelse: VVM-tilladelse til aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Faxe Byråd har den 14. oktober 2021 vedtaget en VVM-tilladelse til aktivitetspark Jomfruens Egede.

Jomfruens Egede Gods har ansøgt om VVM-tilladelse til en aktivitetspark på og omkring godset. VVM-redegørelsen (miljøkonsekvensrapport) og udkast til VVM-tilladelse har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 6. juni til den 10. august 2021. VVM-tilladelsen omfatter vilkår for etablering af en aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede Gods.

Sammen med VVM-tilladelsen har byrådet godkendt kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 1200-41. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvor og hvordan aktivitetsparken kan etableres.

Du kan læse mere om byrådets behandling af lokalplan og VVM-tilladelse samt behandling af høringssvar i referatet fra byrådsmødet den 14. oktober 2021, se punkt 177 (lokalplan) og 178 (VVM-tilladelse). Du kan finde link til lokalplanen under "læs også" her på siden. VVM-tilladelsen og VVM-redegørelsen (miljøkonsekvensrapport) findes som bilag i pdf her på siden.

Klagevejledning

En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. Miljøvurderingsloven § 39.
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Faxe Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i  klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold.  
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. den 22.11.2021.

Faxe Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Opdateringsdato: 04.10.2023 - 07:04

Kontaktinformation

Kontakt planteamet

Du kan sende en e-mail til os her:

plan@faxekommune.dk

Du kan ringe til planteamet på:

5620 3019