projektområde

Dispensation til rydning og efterfølgende afgræsning i Gammellung RigKildeLIFE

Faxe Kommune har meddelt dispensation til delvis rydning af flere mosearealer i Gammellung samt opsætning af hegn og afgræsning med kreaturer

 

RigKildeLIFE er et EU-finansieret naturplejeprojekt, som også involverer flere af andre kommuner. Formålet er at sikre og fremme udviklingen af særlige naturtyper i de involverede Natura 2000-områder. For Faxe Kommune er der særligt fokus på at fremme naturtyperne: avneknippemose, rigkær og tidvis våd eng. Gammellung ligger i Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.


Store dele af mosen fremstår i dag mere eller mindre tilgroet og uden den store artsdiversitet. Mange af arterne, der hører til i de naturtyper, som vi skal fremme med projektet, er af samme årsag meget sjældne, hvoraf flere endda er udrydningstruede. Den udvikling ønsker vi at vende og dermed genoprette balancen for de truede naturtyper.


Rydningen er en del af vores forberedelse til afgræsning. To områder i Gammellung skal efterfølgende hegnes og afgræsses med kvæg, der fremover skal hindre tilgroning i mosen. På den måde efterlades der lysåbne partier, hvor de særlige naturtyper avneknippemose, rigkær og tidvis våg eng kan trives og udvikles.


Projektet har således et bredt sigte i forhold til biodiversitet, og det er også forventningen, at det vil medføre en forbedring af levevilkårene for større dyr som kronvildt og rådyr.

 

Klagevejledning

Kommunens tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for fire uger. I tilladelsen kan du se en udførlig klagevejledning til, hvordan du klager og hvem der er klageberettigede i sagen. 

Spørsgmål til projektet kan sendes til naturgruppen i Center for Plan & Miljø, se kontakt info her på siden.

BilagStørrelse
PDF ikon Dispensation1.41 MB
Opdateringsdato: 21.09.2021 - 15:38

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00