Endelig vedtagelse af Lokalplan 500-97 i Haslev

Faxe Byråd har den 27. april 2023 vedtaget lokalplan nr. 500-97 for et boligområde ved Bækvej og Lysholm Alle, endeligt. Planen er offentliggjort onsdag d. 10. maj 2023.

Forslag til lokalplan 500-97 har været i høring i 8 uger i perioden den 4. januar 2023 til den 1. marts 2023. Torsdag den 9. februar 2023 blev der afholdt borgermøde på Rådhuset i Haslev, hvor forslaget blev præsenteret. Faxe Kommune har modtaget 4 høringssvar i perioden.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planen i referatet fra byrådsmødet den 27. maj 2023, samt læse høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt hvilke ændringer, der er indarbejdet i planen - se punkt 74 her: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-27-04-2023   

Du kan finde link til den endeligt vedtagne lokalplan 500-97 under "Læs også" her på siden.

Lokalplan 500-97

Formålet med lokalplanen er at udlægge arealet til boliger. Bebyggelsen er disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Alle. Ud fra fordelingsvejen går 7 mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vestlig retning. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 16.500 m2 svarende til ca. 150 boliger afhængig af boligernes størrelse. Der kan opføres gårdhavehuse, rækkehuse i et og to plan samt etageboliger i to etager.

Centralt i bebyggelsen etableres to større torve i forbindelse med fordelingsvejen. Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs de nord-syd-gående gangstier. I områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane. Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området er der mod øst i forlængelse af det sydligst beliggende torv udlagt et areal til forsinkelse af regnvand i form af et regnvandsbassin.

Lokalplanområdet vejtilsluttes til Lysholm Alle. Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst ved nyttehaverne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på Lysholm Alle. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres mindre stier på tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksisterende stier i områderne mod nord, øst og syd.

Kommuneplan 2021
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplan 2021.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.  Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 10.05.2023 - 07:53