Endeligt vedtaget: Faxe Kommuneplan 2021-2033

Faxe Byråd har den 14. oktober 2021 vedtaget Faxe Kommuneplan 2021-2033 endeligt. Planen er offentliggjort fredag den 29. oktober 2021.

Forslag til Faxe Kommuneplan 2021-2033, med tilhørende miljørapport, har været i 16 ugers offentlig høring i perioden fra den 12. maj 2021 til den 1. august 2021. Faxe Kommune har modtaget 40 høringssvar i forbindelse med høringen. 

Du kan læse om byrådets behandling af planen og miljørapporten i referatet fra byrådsmødet den 14. oktober 2021 (se punkt 179). Du kan finde link til Faxe Kommuneplan 2021 - 2033 under "læs også" her på siden.

Du kan læse hele Faxe Kommuneplan 2021-2033 her og læse mere om den under "læs også" her på siden

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan udarbejdes med hjemmel i Planloven og har til formål at sætte en retning for kommunens udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen fokuserer på den fysiske udvikling, det vil sige hvor der skal etableres boliger, erhverv og butikker, med hensyntagen til naboer, natur, kulturmiljøer, landskaber med videre. Kommuneplanen opstiller også retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af det åbne land, blandt andet landskaber, særlige udsigter, turisme, natur, grøn energi og landbrug. En kommuneplan bliver helt eller delvist revideret hvert 4. år, så der kan tages hensyn til samfundets udvikling og nye ønsker for kommunens fremtid.

Miljørapport
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der udarbejdet en miljørapport til forslag til kommuneplanen, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at planen ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med planforslaget og der er jf. § 13 i Miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er vedhæftet kommuneplanen ved offentliggørelse. Miljørapporten findes som bilag her på siden og den sammenfattende redegørelse findes først i kommuneplanen.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.