Endeligt vedtaget: Kommuneplantillæg og Lokalplan for Bolig- og centerområde i Faxe

Faxe Byråd har den 10. september 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe endeligt. Planerne er offentliggjort den 23. september 2020.

 

Planernes indhold

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området).

Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med en bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter med villaer og haver ud mod vejen fastholdes.

Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 etageboliger på Præstøvej i Faxe.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger.

Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører:

  • Præcisering af lokalplanens § 3.6 om, at der på virksomheder i boligområder ikke må ske overfladebehandling af træ.
  • Mulighed for at der kan tillades byggeri i skel internt i delområde 3.
  • Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse i 1½ etage ændres fra 35 % til 40 % i både kommuneplantillæg og lokalplan.
  • Tilføjelse af afsnit om planlægning i nærheden af risikovirksomheder.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Yderligere oplysninger

Faxe byråds endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr.36 og Lokalplan nr. 100-65 kan ses på kommunens hjemmeside, i referatet fra byrådsmødet d. 10. september 2020, under punkt 165. https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-10-09-2020

Spørgsmål til kommuneplantillægget og lokalplanen kan rettes til Rikke Welan Kamper på tlf.nr. 56 20 30 19 eller sendes pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på https://kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt

Opdateringsdato: 23.09.2020 - 13:28

Kontaktinformation