Endeligt vedtaget: Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 200-30, Boliger øst for Karise Gårde

Faxe Byråd har den 1. september 2022 vedtaget kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 200-30, for boliger øst for Karise Gårde, endeligt. Planerne er offentliggjort onsdag den 28. september 2022.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 200-30 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 2. august 2022. Der har været afholdt borgermøde på Karise Skole mandag den 20. juni 2022. Faxe Kommune har modtaget 8 høringssvar i perioden.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planerne i referatet fra byrådsmødet den 1. september 2022, samt læse høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt hvilke ændringer der er indarbejdet - se punkt 130 her: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-01-09-2022  Du kan finde link til det endeligt vedtagne kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan 200-30 under "læs også" her på siden.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om, at få mulighed for at kunne etablere boliger i området mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise.

 

Kommuneplantillæg nr. 3

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre på afgrænsningen af kommuneplanrammerne K-B4 og K-R3, som er udlagt til henholdsvis boligformål og rekreative formål. Ved at ændre på den indbyrdes afgrænsning sikres det, at der fremadrettet kan etableres en rekreativ forbindelse mellem Karise Bæk og Karise Gårde. Herudover vil det samlede areal kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de fysiske forhold og de fredninger som gælder for området. Der er ikke ændret på kommuneplanrammernes indhold eller på størrelsen af dem - det er udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder som er ændret. 

 

Lokalplan 200-30

Formålet med at udarbejde en lokalplan for dette område, er at udlægge arealet til boliger, samt til rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.

Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan, der fastlægger den overordnede struktur for det samlede område, men kun fastlægger byggeretsgivende bestemmelser (som definerer hvordan der må bygges) for den del af området, som udgør etape 1. Det betyder, at etape 1. vil kunne etableres efter endelig vedtagelse af lokalplanen, mens etape 2. vil kræve en ny lokalplan, der er byggeretsgivende for etape 2.

Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 90 nye boliger fordelt på de 2 etaper, heraf indeholder 1. etape 45 nye boliger. Der kan bygges boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse.

 

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

 

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.  Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Opdateringsdato: 28.09.2022 - 15:05