Endeligt vedtaget: Kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Faxe Byråd har den 14. oktober 2021 vedtaget kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede endeligt. Planerne er offentliggjort mandag den 25. oktober 2021.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 1200-41, med tilhørende miljørapport, har været i 10 ugers offentlig høring i perioden fra den 6. juni 2021 til den 10. august 2021. Faxe Kommune har modtaget 11 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene handler i hovedtræk om: Støj fra områdets aktiviteter, åbningstider og brugen af området, placering af manøvrebanen, højden på ny bebyggelse og kortlægning af naturværdier og beskyttede arter.

Du kan læse om byrådets behandling af planerne og miljørapporten i referatet fra byrådsmødet den 14. oktober 2021 (se punkt 177). Du kan finde link til kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 1200-41 under "læs også" her på siden.

Planernes indhold
Kommuneplantillæg nr. 31 har til formål at fastlægge nye retningslinjer, at udpege et nyt turist- og oplevelsescenter og at udlægge en ny kommuneplanramme til rekreative formål på og omkring Jomfruens Egede. Kommuneplantillægget blev vedtaget med en mindre præcisering af den mulige højde på ny bebyggelse.

Lokalplan 1200-41 har til formål at give mulighed for etablering af en ny turistdestination på og omkring Jomfruens Egede og samtidig sikre, at stedets bevaringsværdier og godsets primære drift, som land- og skovbrug kan fortsætte. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag.

Miljørapport
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der udarbejdet en miljørapport til forslag til kommuneplantillæg nr. 31 og forslag til lokalplan 1200-41, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at planerne ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring sammen med planforslagene og der er jf. § 13 i Miljøvurderingsloven udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som er vedhæftet kommuneplantillæg og lokalplan ved offentliggørelse. Miljørapporten findes som bilag her på siden og den sammenfattende redegørelse findes sidst i lokalplan og kommuneplantillæg.

VVM-tilladelse
Samtidig med endelig vedtagelse har lokalplan og kommuneplantillæg har byrådets vedtaget VVM-tilladelse til aktivitetspark Jomfruens Egede. Du kan finde tilladelsen samt klagevejledning under "læs også" her på siden.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 04.10.2023 - 07:04

Kontaktinformation

Kontakt planteamet

Du kan sende en e-mail til os her:

plan@faxekommune.dk

Du kan ringe til planteamet på:

5620 3019