Endeligt vedtaget: Kommuneplantillæg nr. 40 og aflysning af Lokalplan 100-8 i Faxe øst

Faxe Byråd har den 10. september 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 40 endeligt. Byrådet har samtidig vedtaget at lokalplan 100-8 for ’Fakse øst’ aflyses. Planerne er offentliggjort den 23. september 2020.

 

Baggrund for aflysning af lokalplan nr. 100-8 for ’Fakse øst’ i Faxe

Det er besluttet at sælge kommunens ejendom på Ny Strandvej 1b i Faxe da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution.

Ejendommen ligger i et lokalplanområde, som fastlægger anvendelsen alene til offentlige formål. Der er derfor behov for at få ændret planerne for området således, at ejendommen kan sælges til andre formål, som for eksempel boliger eller liberale erhverv.

Kommuneplantillæg nr. 40

Formålet med kommuneplantillægget er, at ophæve kommuneplanens ramme for ejendommen på Ny Strandvej 1B, således at ejendommen fremadrettet kan anvendes efter planlovens landzonebestemmelser.

Det er desuden formålet med kommuneplantillægget, at den resterende del af rammeområde F-O3 fremadrettet alene kan anvendes til grønt rekreativt område og ikke til institutioner.

Retsvirkninger

Lokalplan 100-8 er nu aflyst i sin helhed. Det betyder, at de ejendomme, der var omfattet af lokalplan 100-8, nu kan anvendes i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.

Yderligere oplysninger

Faxe byråds endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr.40 og Lokalplan nr. 100-8 kan ses på kommunens hjemmeside i referatet fra byrådsmødet den 10. september 2020 under punkt 164.

Spørgsmål til kommuneplantillægget og aflysning af lokalplanen kan rettes til planafdelingen på tlf.nr. 56 20 30 19 eller sendes pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på https://kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 23.09.2020 - 14:14

Kontaktinformation