Endeligt vedtaget: Lokalplan 1000-58, tillæg 1 til lokalplan 1000-38

Faxe Byråd har den 1. september 2021 endeligt vedtaget lokalplan 1000-58, tillæg 1 til lokalplan 1000-38. Planen er offentliggjort onsdag den 15. september 2021.

Forslag til lokalplan 1000-58 har været i 2 ugers høring i perioden fra den 22. april 2021 til den 6. maj 2021.

Faxe Kommune har modtaget 2 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Lokalplanen er derfor vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planen og høringssvar i referatet fra byrådsmødet den 1. september 2021 ( se punkt nr. 146). Du kan finde link til lokalplan 1000-58 under "læs også" her på siden.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-58 er udarbejdet som et tillæg til den gældende lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede. Med tillægget udvides lokalplanområdet og delområde 1 med et areal, der er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Området bliver nu omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for delområde 1 i lokalplan 1000-38.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på https://kpo.naevneneshus.dk

En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for myndighederne i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelse om forhold, der er omfattet af Planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 15.09.2021 - 14:08