Endeligt vedtaget: Lokalplan 1000-59, tillæg 1 til lokalplan 1000-50

Faxe Byråd har den 22. december 2021 endeligt vedtaget lokalplan 1000-59 Dalgårdsarealet i Rønnede, storparcel 10 og 11. Planen er offentliggjort onsdag den 12. januar 2022.

Forslag til lokalplan 1000-59 har været i 4 ugers høring i perioden 13. september til 11. oktober 2021. Der har ikke været afholdt borgermøde i perioden.

Faxe Kommune har modtaget 2 høringssvar fra borgere og 2 tilkendegivelser fra henholdsvis Faxe Forsyning og Museum Sydøstdanmark af praktisk karakter. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Lokalplanen er derfor vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag, men med en bemærkning om, at bygherre anbefales at sørge for tilstrækkelig med supplerende opbevaringsplads til barnevogne, cykler osv.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planen og høringssvar i referatet fra byrådsmødet den 22. december 2021 (https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-22-12-2021 - se punkt 228). Du kan finde link til lokalplan 1000-59 under "læs også" her på siden.

Lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-59 er udarbejdet som et tillæg til den gældende lokalplan 1000-50 Dalgårdsarealet i Rønnede. Formålet med lokalplan 1000-59 er, at gøre det muligt at bygge dobbelthuse på storparcel 10 og 11 på Dalgårdsarealet.                                               
Byggeri af dobbelthuse i stedet for parcelhuse, giver mulighed for en anden udnyttelse af parcellerne, og dermed flere boligenheder. Antallet af boliger er hævet med 12 ekstra boligenheder på storparcel 10 og 13 ekstra boligenheder på storparcel 11.                
Der er ikke ændret på adgangsveje eller udlæg af fælles grønne områder i det samlede lokalplanområde.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/. Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 12.01.2022 - 15:52