Endeligt vedtaget: Lokalplan 1100-55 for et boligområde øst for Dalby

Faxe Byråd har den 2. marts 2023 vedtaget lokalplan nr. 1100-55, for et boligområde øst for Dalby, endeligt. Planen er offentliggjort tirsdag den 14. marts 2023.

Forslag til lokalplan 1100-55 har været 5 ugers offentlig høring i perioden den 7. december 2022 til den 11. januar 2023. Der har været afholdt borgermøde på Bavneskolen torsdag den 15. december 2022. Faxe Kommune har modtaget 2 høringssvar i perioden, samt et ønske om ændret disponering af området fra bygherre.
Du kan læse mere om byrådets behandling af planen i referatet fra byrådsmødet den 2. marts 2023, samt læse høringssvar og administrationens besvarelse af dem, samt hvilke ændringer der er indarbejdet i planen - se punkt 31 her: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-02-03-2023
Du kan finde link til den endeligt vedtagne lokalplan 1000-57, samt udbygningsaftale vedr. etablering af vejbump mv., under "læs også" her på siden.

Lokalplan 1100-55
Formålet med lokalplan 1100-55 er at udlægge området til byzone og til boligformål. Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, delområde II udlægges til dobbelthuse endelig udlægges delområde III til grønt fællesareal.
Det fastlægges, at rækkehusene i delområde I som udgangspunkt ikke må placeres parallelt med hinanden. De ikke-parallelle facader og varierede bygningslængder skal sikre varierede uderum mellem husene, ligesom det vil medvirke til, at boligområdet ikke vil fremstå ensformigt.
Bebyggelsen må opføres i en etage med en bygningshøjde på max 6,5 m og en facade-højde på max 3 meter. Mindst halvdelen af facaden på de enkelte ejendomme skal udføres i tegl eller puds.
Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på mellem 15 og 35 grader eller med ensidig taghældning mellem 10 og 35 grader. Tage må etableres med valm (tag hvor tagfladerne har fald til alle fire sider). Tage skal udføres i tagpap, skifer, aluminium, stål, i røde, gule, brune eller sorte teglsten eller sorte betontagsten.
Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum. Skur eller depotrum kan integreres i boligen med adgang udefra.

Kommuneplan 2021
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplan 2021.

Aftale om infrastruktur og om vedligeholdelse af sti
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-55 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde etablering af et nyt vejbump på Karisevej, samt ændringer af det eksisterende vejbump.
Udbygningsaftalen har været offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, og der har ikke været indsigelser til selve udbygningsaftalen.
Herudover er der indgået aftale mellem GF Nygård, bygherre og Faxe Kommune om etablering af en offentlig sti over GF Nygårds fællesareal matr.nr. 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby. Det er aftalt at GF Nygård stiller det nødvendige areal til rådighed, at bygherre anlægger stien og at Faxe Kommune påtager sig fremtidig drift og vedligehold af stien. Krav om anlæg af stien er indarbejdet i lokalplan 1100-55. Når stien er anlagt vil Faxe Kommune tinglyse en servitut der forpligter kommunen til at varetage fremtidig drift og vedligehold af stien.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til
Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.  Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.