Endeligt vedtaget: Planer for et boligområde ved Drosselvej i Karise

Faxe Byråd har den 10. september 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 35 og Lokalplan 200-28 for et nyt boligområde ved Drosselvej i Karise. Planerne er offentliggjort onsdag den 23. september 2020.

Planområdet ligger nord for Drosselvej og umiddelbart øst for Østbanen. Planerne åbner mulighed for, at der kan opføres op til 8 dobbelthuse på arealet – dvs. i alt 16 boliger.

Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar, herunder et høringssvar med 8 underskrifter. De væsentligste emner i høringssvarene var: den planlagte adgangsvej til det nye boligområde, trafiksikkerhed på Drosselvej, rækkefølgen af boligudbygningen i Karise, bebyggelsens art, samt afstanden til ridebanen på Drosselvej 41

Høringssvarene, og det offentlige borgermøde, gav anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

  • at byggemodning af planområdet må ikke igangsættes før: ”§ 12.1 Kørebanen på vejmatrikel 7000ae Karise by, Karise er udvidet til 5,5 m og afmærket som 2-1 vej i overensstemmelse med figur 1."

Du kan læse mere om byrådets behandling af planerne og høringssvaret i Referat fra byrådsmødet den 10. september 2020 (se punkt 163) https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-10-09-2020

Du kan ligeledes finde link til kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 under punktet "læs også" her på siden, samt illustration af 2-1 vej nederst på siden.

Retsvirkninger
Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 gælder nu for området. Det betyder, at der ikke må etableres forhold der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.