Endeligt vedtaget: Planstrategi 2020

Faxe Byråd har den 11. juni vedtaget Planstrategi 2020 endeligt.

Planstrategi 2020 er offentliggjort onsdag den 17. juni 2020

Forslag til Planstrategi 2020 har været i høring i perioden fra den 17. februar 2020 til den 19. april 2020. Der kom 10 høringssvar i perioden. Du kan læse både forslag til Planstrategi 2020, de indkomne høringssvar og den politiske behandling i referatet fra byrådets møde - sag nr. 110 https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-11-06-2020

Planstrategien tager udgangspunkt i Vision 2030 og beskriver hvordan den fysiske planlægning kan understøtte byrådets vision. Planstrategi 2020 danner samtidig grundlag for den efterfølgende kommuneplanrevision. Du kan læse mere om byrådets Vision 2030 og Planstrategi 2020 her på siden under "læs også".

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Opdateringsdato: 18.06.2020 - 12:50