Godkendelse af vandløbsprojekter i Øver Suså - Mere Liv i Susåen

Faxe, Næstved, Sorø og Ringsted Kommune har godkendt en række vandløbsprojekter i Øvre Suså. Projekterne indeholder indsatser som skal forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk.

Projekterne udføres af Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved Kommune og støttes af EU-Life.

Hvis du ønsker at høre nærmere om projekterne i Faxe Kommune, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø på naturogmiljoe@faxekommune.dk eller tlf. 56203064 

Ønsker du at høre nærmere om alle projekterne og hele projektet Mere Liv i Susåen, er du velkommen til at kontakte Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller e-mail vandloeb@naestved.dk.

Du kan også læse afgørelserne,  der vedrører Faxe Kommune, nedenfor under bilag.

Klagevejledning
Det er muligt at klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. august 2020. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.
For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk