Ikke VVM-pligt for anlægning af regnvandsbassin

2oæ, Ll. Favrby By, Hylleholt - 4654 Faxe Ladeplads

Faxe Kommune har ansøgt om en VVM-screening af et regnvandsbassin på 5.300 m2, der ønskes anlagt på matrikel nr. 2oæ Ll. Favrby By, Hylleholt - 4654 Faxe Ladeplads, som er ejet af kommunen. Regnvandsbassinet har til formål, at håndterer regnvand fra de kommende 31 parcelhusgrunde på matrikel nr. 2oz Ll. Favrby By, Hylleholt - 4654 Faxe Ladeplads.

Faxe Kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 18. april 2022. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Opdateringsdato: 21.03.2022 - 10:02