Jordvarmetilladelse og afgørelse om ikke VVM pligt til jordvarmeanlæg på Klinteholm 31, Faxe Ladeplads

Faxe kommune har givet tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg på Klintevej 31 i Faxe Ladeplads. 

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 15. november 2021. Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

Faxe kommune har på baggrund af anmeldelsen, samt kommunens vurdering, truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 15 november 2021 Uddybende klagevejledning findes i afgørelsen.

BilagStørrelse
PDF ikon jordvarmetilladelse_klintevej_31.pdf615.6 KB
Opdateringsdato: 18.10.2021 - 20:32