Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet har den 11. december 2019 ophævet strandbeskyttelseslinjen på et nærmere afgrænset areal ved Faxe Ladeplads Havn.

Faxe Kommune har den 31. maj 2018 søgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på dele af matr. nr. 4bk og 4bn - Ll. Favrby By, Hylleholt.

Matriklerne ligger som en del af havneområdet i Faxe Ladeplads, og omfatter blandt andet Faxe Ladeplads Miniby og Roklub. Kystdirektoratet har delvist imødekommet kommunens ansøgning. Strandbeskyttelseslinjen er derfor blevet ophævet på den nordlige del af arealet. Du kan se Kystdirektoratets begrundelse for afgørelsen nedenfor og læse afgørelsen i sin fulde lægde inklusiv kortmateriale i det vedhæftede dokument.

 

Kystdirektoratets begrundelse for afgørelsen
Af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, fremgår, at miljø- og fødevareministeren i en afgørelse efter stk. 1 efter ansøgning fra en kommunalbestyrelse kan bestemme, at reglerne i § 15, stk. 1, ikke skal gælde nærmere bestemte bynære arealer i eller omkring havnen. Der kan derfor ske ophævelse af
strandbeskyttelseslinjen i en havn, hvis havnen ligger bynært placeret, og der kan ske ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer, der er bynære og ligger omkring havnen.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at Faxe Ladeplads Havn som udgangspunkt opfylder kriterierne, der ligger til grund for bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, da der er tale om en bynær havn. Hvad angår kriteriet om, at der kan ske ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer, der er bynære og ligger omkring havnen, vurderer Kystdirektoratet, at den nordlige del af det ansøgte areal er bynært placeret og ligger omkring havnen, hvorfor strandbeskyttelseslinjen kan ophæves på denne del af det ansøgte.

Den sydlige del af arealet, hvor strandbeskyttelseslinjen er søgt ophævet, er imidlertid ikke et areal, der ligger bynært placeret mellem by og havn, men er et areal, der ligger ud til den åbne kyststrækning. Dette areal opfylder derfor ikke kriterierne, der ligger til grund for bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Dertil kommer, at cirka halvdelen af dette areal er omfattet af naturtypebeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3 (overdrev), hvilket yderligere taler for ikke at ophæve strandbeskyttelseslinjen på den sydlige del af det ansøgte.

 

Klage og søgsmål
Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, (jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven og § 30 i bekendtgørelse nr. 949 af 30. juni 2017 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet.) Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

BilagStørrelse
Kystdirektorates afgørelse.pdf607.07 KB
Opdateringsdato: 03.06.2020 - 13:07