Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan 1200-34 til forhold i forbindelse med etablering af servicecenter ved afkørsel Stop 37 i Rønnede

Beliggende: Borupvej 2-4 og 3-7, 4683 Rønnede Ejendommen: 3u, 3a (delvis), 3m, 3t, Kongsted-Borup By, Kongsted

NP Stop 37 Rønnede Aps ønsker at etablere servicecenter ved afkørsel 37 i Rønnede som beskrevet i lokalplan 1200-34 for området.

Der er dog konkrete forhold som afviger fra lokalplanen og derfor har bygherre ansøgt om dispensation fra lokalplanen og deraf også landzonetilladelse.

Klagevejledning

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen og dispensationen fra lokalplanen til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder.

BilagStørrelse
PDF ikon landzonetilladelse_u_adressat.pdf1.48 MB
Opdateringsdato: 13.01.2023 - 14:03