Landzonetilladelse til udstykning, Teestrup Overdrevsvej 3

Ejendommen: Matr.nr. 23b Teestrup, Teestrup By Beliggende: Teestrup Overdrevsvej 3, 4690 Haslev

Denne sag har før været offentliggjort med landzonetilladelse til udstykning, men da landbrugsstyrelsen har vurderet at udstykningen til landbrugsejendom skal ske i to etaper for at kunne genoprette landbrugsejendommen, uploades hermed revideret landzonetilladelse til projektet.

Alle der har retlig interesse i sagen, kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet.

Klagefristen på 4 uger udløber den 31. marts 2023

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Hvis der ønskes anlagt en sag ved domstolen, skal dette ske inden 6 måneder

BilagStørrelse
PDF ikon teestrup_overdrevsvej_3.pdf443.59 KB
Opdateringsdato: 03.03.2023 - 09:49