Lokalplan for boliger på Syrenvænget i Karise endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 20. juni 2019 vedtaget lokalplan 200-27 for tæt-lav boliger på Syrenvænget i Karise endeligt. Lokalplanen er offentliggjort onsdag den 3. juli 2019.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelst i form af 7 boliger i to rækkehuse med henholdsvis 3 og 4 boliger. Kommunen modtag i alt to høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i planen:

  • Fastsættelse af bebyggelsesprocent på 30 % for området som helhed
  • at bestemmelse om hegn i naboskel udgår.

 

Du kan læse mere om byrådets behandling af planen og høringssvrene i referatet af byrådsmødet den 20. juni 2019 -  https://www.faxekommune.dk/dagsorden/byraadet-20-06-2019 (se punkt 112).

Du kan ligeledes dinde link til lokalplan 200-27 under punktet "læs også" her på siden.

 

Restvirkninger
Lokalplan 200-27 gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på https://kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 03.07.2019 - 09:48

Kontaktinformation