Lokalplan for boligområde ved Egeparken i Haslev er endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 14. marts 2019 vedtaget lokalplan 500-86 Boliger ved Egeparken i Haslev. Planen er offentliggjort torsdag den 21. marts 2019.

Lokalplanen åbner mulighed for at området kan udvikles til boligområde enten med tæt-lavboliger med blandede boligformer, åben-lav boligområde med parcelhuse/villaer eller en kombination af disse.

Der udlægges areal til veje og grønne fællesarealer i boligområdet, den overordnede struktur er uafhængig af, hvordan boligerne opføres.

Planen blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører hovedstiens forløb, præcisering af mulighed for terrænregulering og udstykningsmuligheder samt mindre rettelser, der har betydning for forståelsen.

Læs mere om byrådets behandling af planen i referat af byrådsmødet den 14. marts 2019 (punkt 37).

Du kan finde link til lokalplanen her på siden.

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.kpo.naevneneshus.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddel.

 

Opdateringsdato: 21.03.2019 - 13:32

Kontaktinformation