Midlertidig nedsivningstilladelse til Karise Haveaffaldsplads

Der meddeles midlertidig nedsivningstilladelse og midlertidig skærpelse af miljøgodkendelse til Affaldplus på Karise Haveaffaldsplads, Dalbyvej 6, 4653 Karise.

Tilladelsen gives på baggrund af beskrivelse af midlertidig løsning fra Affaldplus, den hydrogeologiske vurdering udarbejdet af Orbicon, samt kommunens vurdering. Tilladelsen meddeles efter kapitel 3 og 5 i miljøbeskyttelsesloven.

 

Tilladelsen til nedsivning af overfladevand fra haveaffaldspladsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 8. Klagefristen er den 13. oktober 2020.

 

Kommunen skal samtidig oplyse, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Opdateringsdato: 15.09.2020 - 14:38