Miljøgodkendelse

Terslevskolevej 26, 4690 Haslev

Faxe Kommune har d. 28. maj 2019 meddelt miljøgodkendelse efter stipladsmodellen til udvidelse af slagtesvineproduktionen på Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev

Udvidelsen er tidligere (2015) blevet miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Ansøger har i 2018 ønsket, at få udvidelsen godkendt efter stipladsmodellen, med ganske få ændringer i forholdt til det tidligere godkendte. Ændringen gør, at den fremtidige produktion på adressen er godkendt efter antal kvadratmeter produktionsareal, fremfor antal dyreenheder (DE).

Miljøgodkendelsen er givet efter § 16a stk. 2 i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).

Du kan læse miljøgodkendelsen nedenfor under fanen bilag.

Klagevejledning og søgsmål
Afgørelser om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter den annoncering. Du kan læse klagevejledning i godkendelsens afsnit 2.1.

Klagefristen udløber d. 25. juni 2019

Klageberettigede er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. Husdyrbruglovens § 84 stk. 1.

Afgørelsen kan indenfor 6 måneder efter dens annoncering, endvidere indbringes for domstolene jf. Husdyrbruglovens § 90.